CRASHLANDS: Kilkenny Arts FestivalWednesday, 16 August 2017